• gl02
  • gl01
  • gl04
  • gl03

OGŁOSZENIE SPRZEDAŻ RUCHOMOŚCI

UWAGA - ZMIANY TERMINÓW

 

ZAKŁADY GÓRNICZO - HUTNICZE „BOLESŁAW” SPÓŁKA AKCYJNA

z siedzibą w Bukownie, adres: 32-332 Bukowno, ul. Kolejowa 37,
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000193278, NIP: 637-01-02-196, REGON: 000026904,
o kapitale zakładowym 166.116.000 PLN w całości wpłaconym
OGŁASZAJĄ PRZETARG – LICYTACJĘ ELEKTRONICZNĄ

 

na sprzedaż:

Transformatora olejowego
- numer inwentarzowy 63005021
- nr  fabryczny 24558
- typ TONTR, moc -31,5 MVA, napięcie 110/30/6 KV
- rok produkcji 1957, ELTA Łódź.

Cena wywoławcza za w/w transformatora olejowego wynosi 234 000,00 zł netto + Vat (23%) ( słownie: dwieście trzydzieści cztery tysiące złotych netto 00/100 + VAT 23%),

Licytacja elektroniczna  odbędzie się  24.01.2020r. , o godz. 11ºº  i będzie prowadzona  na Platformie Zakupowej ZGH „Bolesław” .

 

Warunkiem przystąpienia do licytacji jest:

1. Wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej netto w/w transformatora olejowego i przesłanie dowodu wpłaty (scanu)
na email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , w terminie do 21.01.2020r.

Wadium należy wpłacać na  konto: Bank PKO S.A. nr 55 1240 4748 1111 0000 4878 0025,

2. Wcześniejsze zarejestrowanie uczestnika licytacji na Platformie Zakupowej ZGH „Bolesław” jako użytkownika (tylko użytkownicy mogą wziąć udział w Licytacji). Informacji w sprawach związanych z rejestracją na Platformie zakupowej oraz licytacją elektroniczną udziela Daniel Hejczyk tel. +48 32 295 55 85, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .

Podjęcie licytacji jest równoznaczne z zapoznaniem się oferenta z przedmiotem sprzedaży oraz zapoznaniem się oraz akceptacją warunków sprzedaży zawartymi w ogłoszeniu. Warunki udziału w licytacji elektronicznej reguluje Regulamin licytacji elektronicznej, który zostanie udostępniony potencjalnym nabywcom po spełnieniu w/w warunków (pkt 1 i 2).

Do przeprowadzenia licytacji elektronicznej wystarczy jeden oferent, pod warunkiem zalicytowania w trakcie licytacji ceny wywoławczej.
Postąpienie wynosi 200,00 zł  słownie: sto złotych.
Wadium przypada na rzecz Sprzedającego, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wywoławczej.
W przypadku nie przyjęcia oferty, wadium zostanie zwrócone oferentom w terminie do 14 dni od licytacji elektronicznej.

Oferentowi, którego oferta zostanie przyjęta wadium zarachowane będzie na poczet ceny. Jeżeli pomimo wygrania licytacji,  oferent nie zawrze umowy sprzedaży, wadium przypada na rzecz ZGH „Bolesław” S.A. Ponadto jeśli nabywca, który niezwłocznie po zawarciu umowy sprzedaży bądź w terminie wyznaczonym przez sprzedającego nie uiści ceny nabycia traci prawa wynikające z wygrania przetargu oraz złożone wadium, które przepada na rzecz sprzedającego.

Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest uzyskanie przez sprzedawcę wymaganych zgód korporacyjnych.
Zastrzega się prawo unieważniania przetargu  bez podania przyczyn.

Informacji o w/w transformatorze udziela mgr inż. Janusz Sobieraj (lub osoba przez niego wyznaczona) tel. 32/ 295 57 46. Przedmiotowy transformator  można  obejrzeć w terminie od 14.01.2020 r. do 21.01.2020r. (w godz. 8°° do 12°°).

 

 

 

 

na sprzedaż:

Wiertarki słupowej
- numer inwentarzowy 10/401/1395
- nr  fabryczny 1679
- typ WKA-40, ciężar-1500 kg, moc silnika -6,8/4,1KW
- rok produkcji 1966 , Fabryka Urządzeń Mechanicznych Chocianów

Cena wywoławcza za w/w wiertarkę słupową wynosi 900,00 zł netto + Vat (23%) ( słownie: dziewięćset złotych netto 00/100 + VAT 23%),

Licytacja elektroniczna  odbędzie się  24.01.2020r. , o godz. 11ºº  i będzie prowadzona  na Platformie Zakupowej ZGH „Bolesław” .

 

Warunkiem przystąpienia do licytacji jest:

1. Wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej netto w/w wiertarkę słupową i przesłanie dowodu wpłaty (scanu)
na email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , w terminie do 21.01.2020r.

Wadium należy wpłacać na  konto: Bank PKO S.A. nr 55 1240 4748 1111 0000 4878 0025,

2. Wcześniejsze zarejestrowanie uczestnika licytacji na Platformie Zakupowej ZGH „Bolesław” jako użytkownika (tylko użytkownicy mogą wziąć udział w Licytacji). Informacji w sprawach związanych z rejestracją na Platformie zakupowej oraz licytacją elektroniczną udziela Daniel Hejczyk tel. +48 32 295 55 85, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .

Podjęcie licytacji jest równoznaczne z zapoznaniem się oferenta z przedmiotem sprzedaży oraz zapoznaniem się oraz akceptacją warunków sprzedaży zawartymi w ogłoszeniu. Warunki udziału w licytacji elektronicznej reguluje Regulamin licytacji elektronicznej, który zostanie udostępniony potencjalnym nabywcom po spełnieniu w/w warunków (pkt 1 i 2).

Do przeprowadzenia licytacji elektronicznej wystarczy jeden oferent, pod warunkiem zalicytowania w trakcie licytacji ceny wywoławczej.
Postąpienie wynosi 200,00 zł  słownie: sto złotych.
Wadium przypada na rzecz Sprzedającego, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wywoławczej.
W przypadku nie przyjęcia oferty, wadium zostanie zwrócone oferentom w terminie do 14 dni od licytacji elektronicznej.

Oferentowi, którego oferta zostanie przyjęta wadium zarachowane będzie na poczet ceny. Jeżeli pomimo wygrania licytacji,  oferent nie zawrze umowy sprzedaży, wadium przypada na rzecz ZGH „Bolesław” S.A. Ponadto jeśli nabywca, który niezwłocznie po zawarciu umowy sprzedaży bądź w terminie wyznaczonym przez sprzedającego nie uiści ceny nabycia traci prawa wynikające z wygrania przetargu oraz złożone wadium, które przepada na rzecz sprzedającego.

Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest uzyskanie przez sprzedawcę wymaganych zgód korporacyjnych.
Zastrzega się prawo unieważniania przetargu  bez podania przyczyn.

Informacji o w/w wiertarce udziela Dariusz Świerczyński (lub osoba przez niego wyznaczona) tel. 32/ 295 52 14. Przedmiotowy transformator  można  obejrzeć w terminie od 14.01.2020 r. do 21.01.2020r. (w godz. 8°° do 12°°).