• gl02
  • gl01
  • gl04
  • gl03

Zakład Dużego Ryzyka ZDR
Wystąpienia Poważnej Awarii Przemysłowej

ZGH BOLESŁAW S.A. zgodnie z zapisami ustawy Prawo Ochrony Środowiska oraz w oparciu o postanowienia Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, ze względu na stosowanie w hutniczym ciągu technologicznym siarczanu cynku jako medium procesowego zostały zaliczone do grupy  Zakładów Dużego Ryzyka  (ZDR) wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. Każda substancja stosowana w toku produkcji cynku elektrolitycznego posiada aktualną Kartę charakterystyki. Zgodnie z zaleceniami producenta substancje są transportowane, stosowane i magazynowane według zaleceń wskazanych w przedmiotowych kartach.  

Realizując obowiązki zawarte w przepisach prawnych (SEVESO III), ZGH Bolesław S.A. opracowały i przekazały właściwym organom:
  • 1

 Instrukcja o postępowaniu mieszkańców na wypadek wystąpienia awarii i zagrożenia chemicznego

 Informacja na temat środków bezpieczeństwa i sposobu postępowania w przypadku wystąpienia
         awarii przemysłowych w ZGH "Bolesław" S.A.

 W wyniku szczegółowej analizy zagrożeń instalacji  i obiektów Spółki wykonanej na potrzeby Raportu o Bezpieczeństwie (RoB) zidentyfikowano potencjalne jak i reprezentatywne scenariusze awaryjne. Przeprowadzona analiza ryzyka wykazała brak istotnego oddziaływania skutków stanów awaryjnych poza terenem zakładu.

 W przypadku wystąpienia awarii informacja o zdarzeniu niezwłocznie zamieszczona będzie na stronie internetowej Spółki w zakładce: ZDR. Dodatkowo informacja ta będzie przekazana odpowiednim organom i jednostką samorządowym zgodnie z ustalonymi zasadami określonymi w INSTRUKCJI.

W 2006 r. Zakłady Górniczo – Hutnicze „Bolesław” S. A. w Bukownie zostały zaklasyfikowane jako Zakład o Dużym Ryzyku Wystąpienia Poważnej Awarii Przemysłowej z tytułu stosowania w hutniczym ciągu technologicznym siarczanu cynku (ZnSO4)w postaci uwodnionych roztworów.

Zgodnie z wymogami Ustawy Prawo Ochrony Środowiska Zakład posiada wymagane prawem dokumenty: 

  • Zgłoszenie,
  • Program Zapobiegania Poważnym Awariom Przemysłowym,
  • Wewnętrzny Plan Operacyjno-Ratowniczy,
  • Zewnętrzny Plan Operacyjno-Ratowniczy,

Raport o bezpieczeństwie, który uzyskał pozytywną decyzję Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie.

Dnia 07.01.2013r Małopolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej( decyzja nr WZ.5513-12/47/12) , zgodnie z art. 259 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. Nr 25 poz. 150 z 2008 r. ze zm.) określił grupę zakładów których zlokalizowanie w niedużej odległości od siebie może zwiększyć prawdopodobieństwo wystąpienia awarii przemysłowej lub pogłębić jej skutki (tzw. efekt domina).Decyzja dotyczy:

  • Zakładów Górniczo – Hutniczych „Bolesław” S. A. w Bukownie (zakład o dużym ryzyku wystąpienia awarii),
  • Spółki Arkop Sp. z o.o. w Bukownie( zakład o zwiększonym ryzyku wystąpienia awarii). 

Burmistrz miasta Bukowno, Wójt Gminy Bolesław, Zakład Gospodarki Komunalnej w Bolesławiu oraz spółki położone w bliskiej odległości od ZGH”Bolesław” S.A. tj.: Arkop Sp. z o.o., BoloilS.A. oraz Bolesław Recycling Sp. zo.o. zostały poinformowane o wystąpieniu potencjalnego zagrożenia.